תוכנית אב, דו"ח פעילות שנתי, פרסומים שונים במתנס ערד

תוכנית אסטרטגית למתנ''ס ערד: נקבע חזון המתנ''ס, מטרות יעדים ומדדים.

הוחלט על פעילויות חדשות, וויתור על פעילויות קיימות.

ונקבע מבנה ארגוני חדש במתנ''ס.

בסוף כל שנה הוצג בפני הנהלת המתנ''ס דיווח שנתי על הפעילות שנערכה במתנ''ס במהלך אותה השנה, והכנה לתקציב לשנה שאחרי.

בכל חודש פירסמנו את הפעילות שתוכננה לחודש הקרוב וסיכמנו את הפעילות שהתקיימה