עבודת הדוקטורט

קשרי מסחר וכלכלה של צפון סיני בתקופה הביזנטית, לאור הממצא הקרמי.

כתרת

תקציר

פרק ראשון- מבוא

פרק שני- רקע היסטורי

פרק שלישי- רקע גיאוגרפי סביבתי של צפון סיני

פרק רביעי- היישובים הביזנטים בצפון סיני בתקופה הביזנטית

פרק חמישי- שיטות סקר ועיבוד נתוני סקר ארכיאולוגי

פרק שישי- מודל התיישבותי כלכלי של צפון סיני בתקופה הביזנטית

פרק שביעי- המחקר הקרמי כבסיס למחקר כלכלי

פרק שמיני א'- טיפוסי הקרמיקה בצפון סיני

פרק שמיני ב'- אמפורות

פרק תשיעי- מאפייני הקרמיקה בסוגי האתרים השונים

פרק עשירי- המסחר של צפון סיני עם אתרים אחרים סביב הים התיכון

סיכום-

נספח א- רשימת האתרים

נספח ב- רשימת הקרמיקה

נספח ג- אוסתרקינה

בבליוגרפיה

Title

Abstract

.